Contact Us

Address: Room 503 35# Wenshu East Road, XianLin Qixia, Nanjing, Jiangsu China
Tel: 86-25-86628894
Fax: 86-25-86628894
Mail: hitransfer.com@gmail.com
Web: www.hitransfer.com